എ അയ്യപ്പൻ അനുസ്മരണം എം കെ ഹരികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ,പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനിൽ

പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനിൽ എ അയ്യപ്പൻ അനുസ്മരണം എം കെ ഹരികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു